تیم ما

معرفی تیم مک‌تپ

مجید حمیدی
رئیس هیات مدیره

مهدی اسدی
مدیرعامل

محمدحسین احمدی
نائب رئیس هیات مدیره

علیرضا رجبی
عضو هیات مدیره

اکرم قاسمی
مدیر اجرایی

رضوان انوشا
کارشناس