تیم ما

مجید حمیدی
رئیس هیات مدیره

مهدی اسدی
مدیرعامل

محمدحسین احمدی
نائب رئیس هیات مدیره

علیرضا رجبی
عضو هیات مدیره

اکرم قاسمی
کارشناس